IR

شهرستان کوکینینو

پرچم دار

پرچم دار

این شهر از آب و هوای چهارفصل برخوردار است.

کاوش کنید

در حال حرکت؟ قدر خانه خود را می دانید؟